PRIVACY-VERKLARING

 

CONTACT

 

Als sportclub vzw SHIVA FULL CONTACT BRUGGE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy-verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst

op te nemen kunt u dit via onderstaande contactgegevens:

 

Naam: vzw SHIVA FULL CONTACT BRUGGE

 

Zetel: Christine D’Haenstraat 2 bus 0303 Brugge

 

Emailadres: shivafullcontactbrugge@gmail.com

 

Telefoon: (Kurt Gevaert-Voorzitter) +32486243930

                (Inge Vermout-Club-Api, Secretariaat) +32468048364

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Uw persoonsgegevens worden door vzw SHIVA FULL CONTACT BRUGGE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de onze sportclub (lidmaatschap, verzekering, competitie, huldigingen, enz…)
 • Het bekomen van subsidies door de overheid
 •  

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, …
 •  

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen!

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van specifieke doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerken, …);
 • Het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen en aankondigingen.
 •  

Wij geven NOOIT persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Zoals bv in het kader van politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten aller tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken GEEN persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Mocht er evenwel een deelname zijn buiten de EU, dan volgen wij hiervoor alle nodige instructies die ons de overheid voorschrijft en wordt u hierover op de hoogte gebracht alvorens er voor deze deelname wordt ingeschreven.

 

MINDERJARIGEN

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Personen vanaf 16 jaar moeten steeds mee ondertekenen. Wij vragen dan ook, ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige om uw toestemming te geven voor het plaatsen van gerichte en niet-gerichte foto’s die werden gemaakt in functie van de clubactiviteit. Deze worden door de sportclub indien nodig steeds bij voornaam genoemd.

 

BEWAARTERMIJN

 

vzw SHIVA FULL CONTACT BRUGGE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Persoonsgegevens voor lidmaatschap en subsidies van de overheid worden bewaard voor onbepaalde duur.

 

Persoonsgegevens voor deelname aan competities worden maximum 2 jaar bewaard.

 

Persoonsgegevens i.v.m. clubfeesten worden onmiddellijk verwijderd.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te bescherming tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens vzw SHIVA FULL CONTACT BRUGGE van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

 

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kunt u ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of uw kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken die kunnen leiden tot enige schade aan onze club worden steeds geweigerd.

 

KLACHTEN

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u ons hierover direct te contacteren.

 

U heeft altijd het recht om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

 

vzw SHIVA FULL CONTACT BRUGGE kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

 

Laatste wijziging 27 februari 2022

---------------------------------------